1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 9: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. EM kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen dan nadat alle daarvoor benodigde gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. EM is gehouden de overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
3. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van EM niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige ter beschikkingstelling van gegevens of anderszins, is EM gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan EM niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft EM het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. EM heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door EM verrichte werkzaamheden.
5. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal EM de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen EM en de wederpartij overeengekomen te worden.
6. Alle onkosten welke door EM in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.