1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 8: OPLEVERING, OPLEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien EM zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door EM per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde werkzaamheden gaat over op de wederpartij op het moment van oplevering.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de te verrichten werkzaamheden uit te voeren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, stelt EM de wederpartij schriftelijk in kennis van de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij EM in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door EM gestelde redelijke termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in verzuim en heeft EM het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebreke-stelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten te voldoen onverlet.
7. EM is bevoegd om ter zake de nakoming van financiƫle verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de te verrichten
werkzaamheden te starten.