1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 7: RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE
1. EM verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt EM geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij EM of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van EM, zijn directie en/of leidinggevend personeel.