1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Als vertrouwelijke informatie van de zijde van EM wordt onder meer doch niet uitsluitend aangemerkt offertes c.q. aanbiedingen van EM alsmede alle informatie met betrekking tot de onderneming en werkwijze van EM.
3. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
5. EM verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatie-dragers en informatie zonder uitstel, onverwijld en onvoorwaardelijk binnen 30 dagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht aan hem terug te geven.
6. Het is EM toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses, e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt en zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.