1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat:
A. alle gegevens welke EM nodig heeft voor het, naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door EM gewenste vorm aan EM worden verstrekt;
B. de door de wederpartij aan EM verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
C. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie waar EM en/of de door EM ingeschakelde derden de werkzaamheden dienen te verrichten, de door EM en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
D. EM binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien EM zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten.
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart EM voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De wederpartij zal EM tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan materialen, zaken e.d. die EM tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij de wederpartij heeft opgeslagen.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is EM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze
verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.