1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EM het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.