1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten etc. van EM zijn geldig gedurende de in de offerte c.q. aanbieding c.q. prijslijst vermelde periode.
2. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, opgaven van capaciteiten, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, in promotiemateriaal en/of op de website van EM, prospectussen, catalogi alsmede andere door EM getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van EM, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van EM te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van EM niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
4. Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke en schriftelijke verwijzing naar de offerte die hieraan ten grondslag ligt.
5. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor EM pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
6. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat de wederpartij wijzigingen in de opdracht aanbrengt c.q. doordat de wederpartij aan EM onjuiste informatie heeft verstrekt worden aan de wederpartij doorberekend.