1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 21: SLOTBEPALING
In alle gevallen c.q. situaties waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van EM.