1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen EM en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat EM de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar EM is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.