1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 19: ONTBINDING, ANNULERING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan EM een door EM nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden en gederfde winst aan EM te vergoeden. EM is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart EM ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.