1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 16: RETENTIERECHT
EM is bevoegd de teruggave van alle aan EM door de wederpartij verstrekte gegevens, informatiedragers e.d. op te schorten, totdat aan zijn vorderingen ter zake van voornoemde opdracht door de wederpartij zullen zijn voldaan.