1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. EM is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan EM voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan EM verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik,
verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens aan EM verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij EM in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiƫle als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.