1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 14: DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEëINDIGING
1. Ingeval partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan eindigt deze overeenkomst van rechtswege aan het einde van de overeengekomen periode. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet, behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend, is hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in gebreke. In dat geval heeft EM het recht om de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De wederpartij is
aansprakelijk voor alle door EM als gevolg van deze beëindiging van de overeenkomst geleden en te lijden schade en vrijwaart EM voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.