1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 13: BETALING
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan EM een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door EM te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente meteen absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft EM het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. EM zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van EM kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke
stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EM bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien EM het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn beide wederpartijen elk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur.
7. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op EM heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance
van betaling aanvraagt, of instaat van faillissement wordt verklaard.