1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. EM kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van EM, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
2. De wederpartij vrijwaart EM voor elke aansprakelijkheid van derden. De wederpartij zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van EM, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte werkzaamheden.
4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is EM nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door EM gesloten verzekering.
6. Indien zich in de verrichte werkzaamheden fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen en deze door de wederpartij conform het bepaalde in artikel 11 bij EM zijn gemeld, verplicht EM zich het resultaat van de werkzaamheden kosteloos te herstellen of te vervangen.
7. Bij niet, tijdige en/of niet, volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij aanvaardt EM geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de wederpartij.
8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen EM tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.