1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij de beëindiging van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die de wederpartij redelijkerwijs bij een eerste controle van het resultaat van de werkzaamheden kan constateren, dient de wederpartij EM binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan EM.
2. Overige reclames, waaronder reclames betreffende facturen van EM, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden aan EM te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan EM zijn kenbaar gemaakt, worden de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
4. EM heeft bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. EM dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van EM indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. Indien het resultaat van de werkzaamheden na beëindiging hiervan door of namens EM zijn bewerkt of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.
8. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.