1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 10: HONORARIUM, KOSTEN EN DECLARATIE
1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van EM.
2. EM zal na beëindiging van een (deel)taak eenmaal per maand of eenmaal per kwartaal een declaratie voor de verrichte werkzaamheden aan de wederpartij doen toekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de opdracht anders voortvloeit.
3. Ingeval sprake is van een oproepovereenkomst wordt bij de wederpartij een tussen partijen overeengekomen vast bedrag per maand vooraf bij de wederpartij in rekening gebracht.
4. De door EM gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
5. De door EM in een offerte c.q. aanbieding vermelde prijzen gelden slechts voor de in die offerte c.q. aanbieding vermelde specifieke opdracht en wederpartij
6. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
7. EM is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst c.q. aangaan van de opdracht, deze inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van EM en in redelijkheid niet van EM kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
8. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van EM c.q. de in zijn bezit zijnde urenverantwoordingen van eventuele ingeschakelde derden bindend.