1. 1
  2. 2
  3. 3

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-biedingen en op alle overeenkomsten van dienstverlening van Energy Move, gevestigd te Doetinchem, hierna te noemen: “EM”. Van toepassing is telkens de laatste versie van de algemene voorwaarden, beschikbaar via de website van EM, geldig op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de “wederpartij”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die volgens de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “oproepovereenkomst” wordt in het navolgende verstaan: een tussen EM en de wederpartij gesloten overeenkomst op basis waarvan EM tijdens de in de overeenkomst vastgelegde periode gedurende een totaal aantal overeengekomen uren ter beschikking zal staan van de wederpartij voor het verrichten van werkzaamheden c.q. het leveren van diensten. De werkzaamheden c.q. de levering van diensten zullen c.q. zal plaatsvinden na oproep van de wederpartij op tussen partijen in overleg te bepalen data en tijdstippen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.